Författararkiv: Kemistklubben

KTF100

Bästa ASG-medlemmar,

Vi måste tyvärr meddela att KTF100-festligheterna flyttas till ett senare datum pga de rådande omständigheterna med coronavirusepidemin.
Det nya datumet meddelas så fort det blir fastslaget.

ASG årsmöte kallelse

ASG
AXELS OCH STINAS GAMYLER

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet fredagen den 24 januari 2020 i Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo. Årsmötet hålls i samband med ASINDA. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

Föredragningslista för ASG årsmöte 2020

Plats: Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo
Tid: Fredagen den 24 januari 2020 kl. 16.00 – 16.45

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Verksamhetsberättelsen 2019

§8 ASG:s ekonomiska redovisning 2019 samt budget 2020

§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av styrelsemedlemmar 2020

§11Genomgång av verksamhetsplanen 2020

§12 Övriga ärenden

§13 Mötets avslutande