Möteskallelse – ASG Årsmöte 2019

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet fredagen den 1 februari 2019 i Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo. Årsmötet hålls i samband med ASINDA. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

 

Föredragningslista för ASG årsmöte 2019

Plats: Auditorium Ringbom, Axelia 2, Åbo Akademi, Biskopsgatan 8, Åbo
Tid: Fredagen den 1 februari 2019 kl.

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Godkännande av protokollet från årsmötet 2018

§8 Verksamhetsberättelsen 2018

§9 ASG:s ekonomiska redovisning 2018 samt budget 2019

§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Val av styrelsemedlemmar 2019

§12 Genomgång av verksamhetsplanen 2019

§13 Stadgarna

§14 Övriga ärenden

§15 Mötets avslutande