Möteskallelse – ASG Årsmöte 2018

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet tisdagen den 24 april 2018 på Sandvik Mining and Construction Oy. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. Anmälan kan skickas direkt till carlmikael.tag(at)gmail.com t.o.m. 19 april 2018. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Carl-Mikael Tåg, ordförande

 

Föredragningslista för ASG årsmöte 2018

Plats: Sandvik Mining and Construction Oy, Vahtovägen 19, 20360 Åbo

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 15.15

 

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Godkännande av protokollet från årsmötet 2017

§8 Verksamhetsberättelsen 2017

§9 ASG:s och ekonomisk redovisning 2017 samt budget 2018

§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Val av styrelsemedlemmar 2018

§12 Genomgång av verksamhetsplanen 2018

§13 Övriga ärenden

§14 Mötets avslutande