ASG årsmöte

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet onsdagen den 6 april 2016 på Smart Chemistry Park. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan.

Patrik Rehn, ordförande

Föredragningslista för ASG årsmöte 2016

Plats: Smart Chemistry Park; Raisionkaari 55, 21200 Reso
Tid: onsdagen den 6 april 2016 kl. 15.30

 

§1 Mötets öppnande

§2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

§3 Fastställande av föredragningslistan

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två protokolljusterare för mötet

§7 Godkännande av protokollet från årsmötet 2015

§8 ASG:s ekonomiska redovisning 2015 samt budget 2016

§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av styrelsemedlemmar 2016

§11 Genomgång av verksamhetsplan 2016

§12 Övriga ärenden

§13 Mötets avslutande