Stadgar för Axels och Stinas Gamyler

(justerade 2004)
(justerade 2006)
(justerade 2007)
(justerade 2009)
(justerade 2010)

Allmänna stadgar

§ 1

Föreningens namn är Axels och Stinas Gamyler, dess hemort Åbo Stad.

§ 2

Axels och Stinas Gamyler är en stödförening för Kemistklubben samt alumniförening vid Åbo Akademi och dess uppgift är att:

 • fungera som länk mellan näringslivet och studenterna

 • bevara intresset för Kemistklubben samt Akademin

 • sammanlänka utdimitterade och studerande från de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogrammen vid Akademin.

§ 3

För att fullfölja uppgifterna kan föreningen i samarbete med Kemistklubben och DaTe ordna möten, seminarier, fester och samkväm.

Medlemmar

§ 4

Ordinarie medlem i föreningen kan vara person som är utdimitterad inom teknisk naturvetenskaplig utbildning från Åbo Akademi och som i främsta hand varit tidigare Kemistklubbs- eller Datateknologmedlem. Ordinarie medlem erlägger till föreningen en av årsmötet fastslagen medlemsavgift. Föreningen kan även kalla annan person till medlem.

§ 5

Medlem kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen on han/hon:

till exempel oaktat anmoda underlåtit att inom av styrelsen förelagd rimlig tid erlägg medlemsavgift till föreningen.

Beslut angående medlems uteslutande kräver tre fjärdedels röstmajoritet i styrelsen.

§ 6

Medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan hos styrelsen.

Styrelsen

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse (Axels Industriråd), som består av åtta utdimitterade f.d. medlemmar i Kemistklubben eller Datateknologerna, vilka väljs för fyra år, så att årsmötet årligen väljer två medlemmar.

Till styrelsen hör dessutom Kemistklubbens styrelseordförande och viceordförande samt Datateknologernas ordförande. Kemistklubbens styrelseordförande fungerar som sekreterare och Kemistklubbens vice ordförande tillsammans med Datateknolgernas ordförande som verksamhetsledare. Mandatperioden för studentrepresentanterna är från årsmöte till årsmöte.

Till styrelsen kallas även Prefekten för Institutionen för Kemiteknik, Kemistklubbens president och kurator.

Till verksamhetsledarnas uppgifter hör att ansvara för kommunikation samt praktiska äranden. Kemistklubbens viceordförande ansvarar för ASG:s medlemskartotek.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande jämte fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Den sammanträder i regel fyra gånger per år.

Möten

§ 8

Föreningen kan sammankomma till medlems- och årsmöte.

Kallelse, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före mötet.

Årsmötet sammankallas av styrelsen i samband med Axelnatten, före april månads utgång.

§ 9

Medlems- eller årsmötet är beslutfört då ordinarie medlemmar är närvarande.

§ 10

Vid årsmötet behandlas följande äranden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 1. Val av protokolljusterare, som även fungerar som rösträknare.

 1. Ekonomisk redovisning samt styrelsens årsberättelse.

 1. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 1. Val av styrelsemedlemmar, istället för de som står i tur att avgå.

 1. Fastställning av medlemsavgiften.

 1. Genomgång av den kommande periodens verksamhetsplan.

 1. Övriga ärenden.

Ekonomi och Räkenskaper

§ 11

Föreningens medel handhas av Kemistklubbens Ekonomiser.

Medlemsregister

§ 12

Föreningens medlemsregister handhas av Kemistklubben.

Stadgeändring och upplösning

§ 13

För ändring av dessa stadgar fodras tre fjärdedels röstmajoritet på medlemsmöte.

§ 14

För upplösning av föreningen fodras tre fjärdedels röstmajoritet på två efter varandra följande medlemsmöten. Det andra mötet skall ordnas två månader efter det första. Ifall föreningen upplöses tillfaller dess eventuella medel Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f..