Stadgar för Axels och Stinas Gamyler

Stadgar för Axels och Stinas Gamyler

(justerade 2004)

(justerade 2006)

(justerade 2007)

(justerade 2009)

(justerade 2010)

(justerade 2019)

Allmänna stadgar

§ 1

Föreningens namn är Axels och Stinas Gamyler, dess hemort Åbo stad.

§ 2

Axels och Stinas Gamyler är en alumnförening vid Åbo Akademi och dess uppgift är att:

 • fungera som länk mellan näringslivet och studenterna

 • bevara intresset för Kemistklubben vid Åbo Akademi rf, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf, EnTech r.f. samt Åbo Akademi.

 • sammanlänka utdimitterade och studerande från de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogrammen vid Åbo Akademi.

§ 3

För att fullfölja uppgifterna kan föreningen i samarbete med Kemistklubben, Datateknologerna och EnTech ordna möten, seminarier, fester och samkväm.

Medlemmar

§ 4

Ordinarie medlem i föreningen kan vara person som är utdimitterad inom teknisk naturvetenskaplig utbildning från Åbo Akademi och som i främsta hand varit tidigare Kemistklubbs-, EnTech eller Datateknologmedlem. Ordinarie medlem erlägger till föreningen en av årsmötet fastslagen medlemsavgift. Föreningen kan även kalla annan person till medlem.

§ 5

Medlem kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen då han/hon trots uppmaning underlåtit att erlägga medlemsavgift till föreningen.

Beslut angående uteslutande kräver tre fjärdedels röstmajoritet i styrelsen.

§ 6

Medlem kan avsäga sitt medlemskap genom en skriftlig anmälan till styrelsen.

Styrelsen

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse (Axels Industriråd), som består av sju till tio föreningsmedlemmar, vilka väljs för fyra år.

Till styrelsen hör dessutom Kemistklubbens styrelseordförande, näringslivsansvarig och ekonomiser samt Datateknologernas och Entechs ordförande. Kemistklubbens styrelseordförande fungerar som sekreterare. Mandatperioden för studentrepresentanterna är från årsmöte till årsmöte.

Till styrelsen kallas även dekanus för Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Kemistklubbens president och kurator samt en av fakultetens undervisande personal.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande jämte fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsen sammanträder i regel minst tre gånger per år.

Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning som revideras årligen av styrelsen.

Möten

§ 8

Föreningen kan sammankomma till medlemsmöten. Årsmötet hålls före april månads utgång.

Kallelse skall utskickas (t.ex. via e-post) till medlemmarna senast en två veckor före mötet.

§ 9

Medlems- eller årsmötet är beslutfört då ordinarie medlemmar är närvarande.

§ 10

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 1. Val av protokolljusterare, som även fungerar som rösträknare

 1. Föredragning av bokslutet inklusive verksamhetsberättelsen

 1. Fastställande av bokslutet

 1. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 1. Val av styrelsemedlemmar i stället för de som står i tur att avgå

 1. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för den kommande perioden.

 1. Övriga ärenden

Ekonomi och Räkenskaper

§ 11

Föreningens medel handhas av Kemistklubbens ekonomiser.

Medlemsregister

§ 12

Föreningens medlemsregister handhas av Kemistklubben.

Stadgeändring och upplösning

§ 13

För ändring av dessa stadgar fordras tre fjärdedels röstmajoritet på medlemsmöte.

§ 14

För upplösning av föreningen fordras tre fjärdedels röstmajoritet på två efter varandra följande medlemsmöten. Det andra mötet skall ordnas två månader efter det första. Ifall föreningen upplöses tillfaller dess eventuella medel Kemistklubben vid Åbo Akademi rf.