ASG Branschkväll och Årsmöte, kallelse till mötet och seminariet den 26.3.2015

Bästa medlemmar,

Axels och Stinas Gamyler sammankallas härmed till årsmötet torsdagen den 26 mars 2015 i auditorium Salin, Axelia II. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt styrelsens förslag till föredragningslistan nedan:

Föredragningslista för ASG årsmöte 2015

Plats: Auditorium Salin, Axelia II
Tid: Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 18:45

§1      Mötets öppnande
§2      Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
§3      Fastställande av föredragningslistan
§4      Val av ordförande för mötet
§5      Val av sekreterare för mötet
§6      Val av två protokolljusterare för mötet
§7      Godkännande av protokollet från årsmötet 2014
§8      Axels Industriråds årsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 samt budget 2015
§9      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§10     Val av styrelsemedlemmar 2015
§11     Genomgång av verksamhetsplan 2015
§12     Övriga ärenden
§13     Mötets avslutande

Före mötet ordnas Branschkväll med temat ”Hur gick det sen?”: Och det hände mig vid den tiden att studierna vid Akademin var över. Alla de fantastiska minnen från studietiden arkiverades och jag kände att mitt livs största äventyr skulle börja. Men vad hände egentligen sen? Livet blev minst lika intressant. Kom och lyssna så får du höra mera!

Du får höra:

Torulf Jernström, VD för Tribeflame Oy,
Mikko Hupa, Rektor för Åbo Akademi
Annika Sundell, VD, KWH Plast Schur Flexibles
John Bergman, VD för Raumaster
Magnus Hindström, Sales Development Manager, Metsä Wood
Martin Strand, CEO Citec Oy Ab

Hjärtligt välkomna,

Pekka Sarpila, ordförande